1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö ja kotipaikka Helsinki.


2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää eläinlääketieteen tutkimusta ja koulutusta sekä käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja, harjoittamalla tiedotustoimintaa ja järjestelemällä koulutustilaisuuksia sekä tukemalla muilla näihin verrattavilla tavoilla päämääriänsä edistävää tutkimusta ja muuta toimintaa.


4 § Peruspääoma

Säätiön peruspääoma on säädekirjassa mainittu omaisuus. Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain tarkoittamilla tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Jos lahjoituksessa tai testamentissa on niin määrätty, muodostetaan saaduista varoista erityisrahastoja, joille hallitus vahvistaa ohjesäännön.


5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsen voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Säätiön hallitus valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.


6 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu muutoinkin tarvittaessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit henkilövaaleissa arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan sen mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.


7 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.


8 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

  1. Vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
  2. Päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  3. Määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
  4. Valittava tilintarkastaja ja varamies.

Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.


9 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön asiamiehen, toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen kanssa.


10 § Säätiön asiamies ja muut toimihenkilöt

Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen tai muita toimihenkilöitä sekä määrätä heidän palkkionsa.


11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäisen kerran tilit päätetään 31.12.1996. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun aikana päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.


12 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.