Donatorer

Mercedes Zachariassenin rahasto skapades av fröken Elfe Mercedes Zachariassens testamentdonation, vars värde år 1980 var 117 967 mark. Fondens avkastning ska i enlighet med donatorns vilja användas till forskning i husdjurens sjukdomar. Med denna avses forskning som främjar kunskap om och förklaring av djursjukdomars väsen, deras uppkomstmekanismer och spridning; forskning med avseende på djursjukdomars diagnos och vård samt veterinärmedicinsk forskning som utreder och förebygger miljöfaktorns inverkan på djurens hälsa.

Helvi Knuuttilan rahasto skapades av ML Helvi Knuuttilas testamentdonation till högskolans smådjursklinik, vars värde år 1986 var 599 481 mark. Fondens avkastning ska i sin helhet användas för att stödja och främja verksamheten vid veterinärmedicinska fakultetens smådjursklinik i enlighet med donatorns vilja. Sådan verksamhet är beviljande av bidrag/stipendier för påbyggnadsutbildning och fortbildning för personalen, för ordnande av utbildningstillfällen för personalen, för stödjande av forskning med anknytning till området samt annan verksamhet med anknytning till smådjursklinikens serviceförmåga. En kommitté som väljs vartannat år planerar fondens funktioner, övervakar användningen av medel och beslutar om utdelning av medel.

Meeri ja Pentti Suhosen rahasto har skapats av syskonen Meeri och Pentti Suhonens gåvobrev till Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning. Genom gåvobrevet beviljades stiftelsen år 1997 ägande- och besittningsrätt till en bostadsaktie i Helsingfors. Gåvans avkastning ska användas för främjande av vård- och forskningsarbetet avseende hundar och övriga smådjur.

Elintarvikehygienian tutkimusrahasto finansierar forskning och forskarutbildning inom livsmedelshygien.