Donationer

Finansiering av forskning i husdjurens sjukdomar, hälsovård och välfärd är svårt. Alla stora forskningsfinansiärer har fastställt forskningsprogrammen eller prioriteringarna; inte i någon av dessa nämns något om forskning om själva djuren. Forskning om djur förefaller vara av värde endast när djuret är försöksdjur eller modell vid forskning av människans sjukdomar.

Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning vill speciellt finansiera sådan forskning om djur som syftar till att finna metoder för diagnostisering, förebyggande och vård av djursjukdomar. Dessutom vill stiftelsen stödja forskning som utvecklar djurhållning och hälsovård och på samma gång förbättrar husdjurens välfärd.

Om Du upplever dessa mål viktiga, hoppas vi att Du överväger en donation till vår stiftelse. På det sättet kan Du för din del förbättra våra husdjurs hälsa och välfärd. När det gäller de praktiska arrangemangen kan Du kontakta stiftelsens ordförande Timo Soveri eller direktör Jerker Hedman.