Ansökan om bidrag eller stipendium ska lämnas in till stiftelsen före den i stipendieutlysningen angivna tidpunkten. Om man ansöker om bidrag/stipendium för samma ämne ur olika fonder, ska en separat ansökan göras för varje fond. Ett personligt forskningsbidrag/stipendium beviljas den sökande om han eller hon under stipendieperioden inte är anställd i huvudsyssla.

I ansökan ska ingå belopp av ansökt bidrag/stipendium, specificerat användningsändamål, eventuell forskningsplan, sökandes hemadress, personbeteckning, beskattningskommun och bankkonto. Dessutom ska till ansökan om resebidrag/stipendium bifogas konferensarrangörens kostnadskalkyl för resa och logi som resebyrån förmedlar. Resebidrag/stipendier beviljas i regel för framtida resor.

Ansökan görs på en blankett för forskningsbidrag/stipendium eller en blankett för resebidrag/stipendium som finns på Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forsknings webbplats och sänds antingen elektroniskt via webbplatsen  före datum angivet i utlysningen.